đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 chương trình mới học kì 2

Đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 chương trình mới học kì 2

Học Tập

Với mong muốn giúp các em có thể tự ôn luyện tiếng anh ở nhà để chuẩn bị cho kì thi trước mắt. Đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 chương trình mới học kì 2 có đáp án dưới đây. Giúp các em có thể ôn thi bám sát các kiến thức đã được học trong chương trình sách giáo khoa lớp 6 của Bộ giáo dục đào tạo. Đồng thời giúp các em có thể bám sát từ vựng, nhắc lại kiến thức trọng tâm để có kì thi hiệu quả và thành công nhất.

Nội dung đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 chương trình mới học kì 2

Choose the word which is pronounced differently from the others. (1m)

1. A. clothes  B. watches  C. benches  D. classes
2. A. rea B. teacher  C. ea D. ahead
3. A. pens  B. books  C. rulers  D. erasers
4. A. kite  B. twice  C. swi D. pastimes

Choose the best answer: (3ms)

I’d like…………….. apple, please!

 • any
 • some
 • many
 • much

Lemonade, orange juice and…………….. are cold drinks.

 • vegetables
 • noodles
 • iced tea
 • beans

He isn’t heavy. he is………………

 • thin
 • fat
 • strong
 • light

Hoa…………….. aerobic everyday.

 • does
 • plays
 • goes
 • dances

……………… sports do you play?

 • What’s
 • Who
 • Which
 • How

We need a tent to go……………..

 • fishing
 • swimming
 • camping
 • jogging

They are going to stay…………….. their uncle and aunt this summer vacation.

 • in
 • at
 • by
 • with

What is your nationality? I am……………..

 • Vietnamese
 • Vietnam
 • England

There are only two…………….. in my country.

 • weather
 • seasons
 • citadel
 • cities

……………… do you go to school? Every morning.

 • How much
 • How often
 • How many
 • How

What do you often do…………….. it is cold?

 • What
 • Which
 • How
 • When

What about……………… tennis this morning?đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 chương trình mới học kì 2

 • play
 • playing
 • to play
 • plays

Supply the correct form of the verbs: (1m)

 1. Hoai…………….. apple juice at the moment. (drink)
 2. I…………….. thirsty now. (be)
 3. My mother is going…………….. Ha Long Bay. (visit)
 4. They…………….. in the kitchen now. (be)
 5. Read
 6. Complete the dialogue with the words from the box: (2ms)

have – want – why – camping – by – travel – do – going

Hoai: What are we going to (1)…………….. in the vacation?

An: Let’s go (2)………………

Hoai: We don’t (3)…………….. a tent. What about (4)…………….. to Hanoi?

An: I don’t(5)…………….. to go to Hanoi.

(6)…………….. don’t we go to Huong pagoda?

Hoai: That’s a good idea.

How are we going to (7)……………..?

An: Let’s go (8)…………….. minibus.

Hoai: Yes, Good idea.

Answer the questions: (1m)

What are An and Hoai going to do in the vacation?

…………………………………………………………………………….

How are they going to travel?

………………………………………………………………………………………

Arrange the words into the sentences (2ms)

 1. want/ Tom/ Mary/ and/ glasses/ two/ of/ water.

…………………………………………………………..

 1. sister/ my/ going/ is/ to/ live/ country/ the/ in.

………………………………………………………..

 1. going/ dinner/ tonight/ is/ have/ to/ where/ Lan?

…………………………………………………………..

 1. the/ spring/ in/ what/ weather/ is/ like/ the?

……………………………………………………………….

 1. building/ tallest/ the/ is/ this/ city/ the/ in/ world.

…………………………………………………………………

 1. Lan’s house/ smaller/ is/ house/ my/ than.

…………………………………………………………..

 1. she/ never/ with/ camping/ goes/ her/ friends.

……………………………………………………………

 1. often/ she/ go/ does/ how/ cinema/ to/ the?

…………………………………………………………..

Đáp ánđề kiểm tra tiếng anh lớp 6 chương trình mới học kì 2

Choose the word which is pronounced differently from the others (1 correct = 0.25 x 4 = 1m)

A 2. D 3. B 4. C

Choose the correct answer: (1 correct = 0.25 x 12 = 3ms)

 1. b 2. c 3. d 4. a 5. c 6. c

7. d 8. a 9. b 10. b 11. d 12. b

Supply the correct form of verbs: (1 correct = 0.25 x 4 = 1m)

 1. is drinking
 2. am
 3. to visit
 4. are
 5. Read
 6. Complete the dialogue: (1 correct = 0.25 x 8 = 2ms)
 7. do 2. camping 3. have 4. going 5. want 6. why 7. travel 8. by

Answer (1 correct = 0.25 x 4 = 1m)

They are going to Huong pagoda.

They are going to travel by minibus

Arrange the words into the sentences (1 correct = 0.25 x 8 = 2ms)

 1. Tom and Mary want two glasses of water.
 2. My sister is going to live in the country.
 3. Where is Lan going to have dinner tonight?
 4. What is the weather like in the spring?
 5. This city is the tallest building in the world.
 6. My house is smaller than Lan’s house.
 7. She never goes camping with her friends.
 8. How often does she go to the cinema?

Kết luận

Hy vọng với những đề bài và bài tập chúng tôi đã cập nhật trên đây, hy vọng giúp các em học sinh có thể tự rèn luyện kiến thức và kỹ năng làm bài tập của mình trau chuốt nhất. Đồng thời đây cũng là nguồn tài liệu cho các thầy cô giáo có thể làm căn cứ ra đề bài tập đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 chương trình mới học kì 2 để giúp các em có thể tự do ôn luyện và chuẩn bị hành trang kiến thức tốt nhất trong kì thi sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *