bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng anh

Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng anh có đáp án kiến thức nâng cao

Học Tập

Đây là tài liệu nằm trong bộ tài liệu ôn tập ngữ pháp tiếng anh nâng cao. Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng anh có đáp án gồm nhiều dạng bài tự luận khác nhau giúp các bạn học sinh có thể nắm vững kiến thức, và nâng cao kỹ năng phân tích bài tập. Giúp các bạn tổng hợp lại lượng kiến thức trong quá trình học và cải thiện kỹ năng làm bài tốt nhất. Chuẩn bị tốt nhất toàn diện cho kì thi sắp tới.

Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng anh có đáp án

Bài 1: Điền vào chỗ trống dạng bài so sánh đúng của từ trong ngoặcbài tập viết lại câu so sánh trong tiếng anh

 1. She is (clever) ……………………. student in my group.
 2. He can’t stay (long) …………………….than 50 minutes.
 3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had.
 4. Well, the place looks (clean) …………………….now.
 5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one.
 6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….
 7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.
 8. Loan sings (sweet ) ………………..than Hoai
 9. This is (exciting) ……………………. film I’ve ever seen.
 10. She runs (fast )………………….of all.
 11. My Tan is one of (popular) ……………………. singers in my country.
 12. Which planet is (close) ……………………. to the Sun?
 13. Candy sings as (beautiful) …………………….as Jenny, but Cindy sings the (beautiful) …………………….
 14. The weather this winter is even (cold) ……………………. than last winter.
 15. Your accent is (bad ) …………………..than mine.
 16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers.
 17. They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one.
 18. French is considered to be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.
 19. It’s the (large)……………………. company in the country.

Đáp án

 1. the cleverest; 2. longer; 3. the best
 2. cleaner; 5. more expensive; 6. more quickly; 7. more dangerous
 3. more sweetly; 9. the most exciting; 10. the fastest; 11. the most popular
 4. the closest’ 13. beautifully – most beautifully; 14. hotter; 15. worse
 5. better; 17. big – bigger; 18. more difficult – the most difficult; 19. Largest

Bài 2: So sánh ngang bằngbài tập viết lại câu so sánh trong tiếng anh

Mary/ tall/ her sister.

_______________________________________________

A lemon/ not sweet/ an orange.

_______________________________________________

A donkey/ not big/ a horse.

_______________________________________________

This dress/ pretty/ that one.

_______________________________________________

the weather/ not hot/ yesterday.

_______________________________________________

Đáp án:

a – Mary is as tall as her sister.

b – A lemon is not as sweet as an orange.

c – A donkey is not as big as a horse.

d – This dress is as pretty as that one.

e – The weather is not as hot as yesterday.

Bài 3: So sánh hơn nhất:

A rose/ beautiful/ a weed.

_______________________________________________

A dog/ intelligent/ a chicken.

_______________________________________________

Ba/ friendly/ Lam.

_______________________________________________

Your house/ far/ from school / my house.

_______________________________________________

A horse/ strong/ a person.

_______________________________________________

Đáp án:bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng anh

a – A rose is more beautiful than a weed.

b – A dog is more intelligent than a chicken.

c – Ba is more friendly than Lam.

d – Your house is further from school than my house.

e – A horse is stronger than a person.

Bài 4: So sánh nhất:

The Nile/ long/ river/ in the world.

_______________________________________________

Loan/ tall/ student / in my class.

_______________________________________________

English coffee/ bad/ of all.

_______________________________________________

Australia/ small/ continent in the world.

_______________________________________________

That/ high/ mountain in the world.

_______________________________________________

Đáp án

a – The Nile is the longest river in the world.

b – Loan is the tallest student in my class.

c – English coffee is the worst of all.

d – Australia is the smallest continent in the world.

e – That is the highest mountain in the world.bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng anh

Bài tập bổ sung ôn luyện dạng mẫu câu so sánh

Bài tập 1: Hoàn thành câu bằng dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc:

 1. His daughter is…………….his (beautiful).
 2. Winter is………………..season of the year (cold)
 3. That cat isn’t………………..it looks (dangerous)
 4. In the past, people were………………..than today (polite)
 5. It is………..today than it was yesterday (hot)
 6. Our hotel was…………..than all the others in the town (cheap)
 7. What’s………………..river in the world (long)
 8. It was an awful day. It was………….day of my life (bad)
 9. Everest is……………mountain in the world. It is………than any other mountain (high)
 10. I prefer this chair to the other one. It’s……………… (comfortable)

Đáp án

 1. His daughter is as beautiful as his.
 2. Winter is the hottest season of the year.
 3. That cat isn’t as dangerous as it looks.
 4. In the past, people were more polite than today.
 5. It is hotter today than it was yesterday.
 6. Our hotel was cheaper than all the others in the town.
 7. What’s the longest river in the world?
 8. It was an awful day. It was the worst day of my life.
 9. Everest is the highest mountain in the world. It is higher than any other mountain.
 10. I prefer this chair to the other one. It’s more comfortable.

Kết luận

Các bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng anh có đáp án trên đây. Hy vọng các em có thể hiểu thêm về kiến thức và dạng bài phổ biến hay dùng nhất. Từ đó củng cố kiến thức và cách làm hợp lý cho từng dạng câu so sánh hay gặp. Bên cạnh đó bổ sung kỹ năng làm bài với thời gian hợp lý để chuẩn bị hành trang tốt nhất cho ki thi sắp tới với kết quả cao nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *