bài tập về thì hiện tại đơn và quá khứ đơn có đáp án

Bài tập về thì hiện tại đơn và quá khứ đơn có đáp án

Học Tập

Bài tập về thì hiện tại đơn và quá khứ đơn có đáp án trong chuyên mục học tập và rèn luyện kiến thức. Bài tập các bạn học sinh có thể rèn luyện kiến thức và chuẩn bị kỹ năng làm bài tập tốt nhất cho các kì thi và kiểm tra sắp tới. Tài liệu về thì hiện tại đơn và quá khứ đơn là phần lý thuyết và bài tập có đáp án nâng cao, bám sát chương trình và giúp học sinh năng vững nhất kiến thức khi học hiệu quả nhất.

Phân biệt thì hiện tại đơn và quá khứ đơn

Thì hiện tại đơn: Diễn tả hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần về một hành động và thói quen cuộc sống ở hiện tại.

Thì hiện tại đơn có các dấu hiệu nhận biết trong các câu là: every day/ week/ month/ year, usually, often, always, rarely, never, sometimes, in the morning/ evening, afternoon, at night, …

Thì quá khứ đơn: DIễn tả hành động đã kết thúc trong quá khứ ở thời điểm cụ thể trong quá khứ.

Dấu hiệu nhận biết câu quá khứ đơn là yesterday, then, when, last night/ week/ month/ year, a week/ month/ year ago, two days ago, in 2019, ….bài tập về thì hiện tại đơn và quá khứ đơn có đáp án

Bài tập về thì hiện tại đơn và quá khứ có đáp án

Exercise 1: Put the verb in brackets into the present simple or past simple

 1. We _________ (go) to the holiday last weekend.
 2. My cousins _________ (not/ visit) us every weekend.
 3. ___________ (your mum/ make) sugar yesterday?
 4. I _______ (send) Nam an email yesterday morning
 5. The children always ______ (do) their homework yesterday morning.

Exercise 2: Choose the correct answer

 1. Dad doesn’t buy/ didn’t buy a new bike.
 2. I don’t watch/ didn’t watch TV yesterday.
 3. Do you like/ liked chips?
 4. Mary leaves/ left for Italy last week.
 5. Did Tuan come/ came to the party?

Exercise 3: Put the verbs in the present simple or the past simple

 1. A: ___________________ (you/ go) to supper market yesterday?

B: No, I __________. I ___________ (never/ work) on Friday 

 1. A: _______________ (you/ see) Charles yesterday?

B: Yes. We ________ (have) breakfast together.

 1. A: ____________ (Nam/ work) at a bank?

B: No, She ____________. SHe __________ (work) at a post office

 1. A: ____________ (you/ do) anything exciting last Saturday?

B: No, not really. He_____________ (watch) TV and _________________ (read) a newspaper. It was a boring weekend.

 1. A: What __________ (you/do) at weekends?

B: We usually ___________(go) to the holiday

Exercise 4: Complete the sentences with the time expressions from the listbài tập về thì hiện tại đơn và quá khứ đơn có đáp án

at the moment always yesterday last night every week last summer
 1. We watched a really good film at the cinema __________.
 2. She is upset because he failed his driving test __________.
 3. He ____________ brushes his teeth before she goes to bed at night.
 4. She is working _____________ I can’t come with you.
 5. My father does the shopping _______________.
 6. I went to a beautiful exotic island ____________. The weather was very cold.

Exercise 5: Put the verbs in brackets into the present simple or the past simple

Tommy Brown ________ (like) making up stories. No one ______ (believe) what he ______ (say) because he always _____ (tell) lies. She ________ (live) in a big village and _______ (work) on a farm just outside the village. One night last month, Jenny______ (finish) worked late. It _________ (be) dark and cold. Suddenly, She _______ (hear) a strange noise, so She _________ (look) up. It __________ (be) a UFO bright flashing lights. The UFO ________ (come down) towards her and she ________ (see) two green men looking at her from outside. She ___________ (scream), ___________ (drop) her bag and ______________ (run away). When she ______________ (arrive) in the village, she ______________ (run) into some villagers and ______________(start) telling them about the aliens but they all ______________ (laugh) at her. No one ______________ (believe) Jenny.

bài tập về thì hiện tại đơn và quá khứ đơn có đáp án

Kết luận

Trên đây là toàn bộ nội dung của bài tập về thì hiện tại đơn và quá khứ đơn có đáp án phục vụ mọi người ôn tập và rèn luyện kiến thức và kỹ năng làm bài tốt nhất. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hơn để nâng cao kiến thức cho mình về bài tập anh văn hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *