bài tập về các thì trong tiếng anh lớp 9

Bài tập về các thì trong tiếng anh lớp 9 giúp học sinh ôn luyện kiến thức

Học Tập

Nắm chắc bài tập về các thì trong tiếng anh lớp 9 là điều cần thiết cho các bạn học sinh sinh viên chuẩn bị tốt nhất kiến thức và kỹ năng cho kì thi chuyển cấp. Dưới đây mình sẽ gửi cho các bạn một bài viết tổng hợp các thì trong tiếng anh có đáp án giúp bạn có thể ôn tập kỹ năng tốt nhất.

1. Thì hiện tại đơn trong tiếng anh

Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống, hay một thói quen, hành động xảy ra liên tục ở hiện tại.

Công thức chính của thì hiện tại đơn

Động từ to be Động từ thường
Câu khẳng định S + AM/IS/ARE + O

Ex: I am a student. 

S + V_S/ES + OEx: She has short blonde hair. 
Câu phủ định S + AM/IS/ARE + NOT + O

Ex: His shirt isn’t black. 

S + DO/DOES + NOT + V-INF + O

Ex: They don’t have Math on Monday. 

Câu nghi vấn AM/IS/ARE + S + O?

 • YES, S + AM/IS/ARE
 • NO, S + AM/IS/ARE + NOT

Ex: Are they your friends?

No, they are not

DO/DOES + S + O?

 • YES, S + DO/DOES
 • NO, S + DO/DOES + NOT

Ex: Does snow fall in winter?

Yes, it does

Cách dùng thì hiện tại đơnbài tập về các thì trong tiếng anh lớp 9

 • Diễn tả một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống:

Ex: The Sun rises in the East. 

Diễn tả một lịch trình của bạn hàng ngày, thời khóa biểu:

Ex: The train leaves the station at 7.am every morning. 

 • Diễn tả một thói quen, hành động được lặp lại nhiều lần khác nhau

Ex: He always does morning exercises in the morning.

Dấu hiệu nhận biết

 • Trong câu có các trạng từ chỉ tần suất được liệt kê cụ thể: always, often, usually, sometimes, seldom, never,…
 • every time, every day, every year, every month, once a week, twice a year,…

2. Thì hiện tại tiếp diễn

Khái niệm thì hiện tại tiếp diễn

Trong bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 9, các bạn sẽ tiếp tục ôn lại thì hiện tại tiếp diễn. Thì hiện tại tiếp diễn được dùng trong câu để diễn tả những sự việc, hành động xảy ra ngay lúc nói  thời điểm hiện tại hay xung quanh thời điểm nói về một sự việc, hành động chưa hoàn toàn kết thúc .

Công thức thì hiện tại tiếp diễn

Câu khẳng định S + AM/IS/ARE + V-ING + O

Ex: She is listening to music now. 

Câu phủ định S + AM/IS/ARE + NOT + V-ING + O

Ex: They aren’t having a meeting at the moment. 

Câu nghi vấn AM/IS/ARE + S + V-ING + O?

Trả lời:

 • Yes, S + AM/IS/ARE
 • No, S + AM/IS/ARE NOT

Ex: Is she wearing high heels at the moment?

No, she isn’t

Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

 • Diễn tả  hành động ơt thời điểm hiện tại đang diễn ra và kéo dài chưa kết thúc trong hiện tại. Ex: She is going to school at the moment.
 • Dùng để đưa ra lời đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh đối với người khác Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.
 • Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại với phó từ hay sử dụng là ALWAYS Ex : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn

Trong câu của thì hiện tại tiếp diễn thường có các dấu hiệu nhận biết đơn giản như: at present, now, right now, at the moment, at, look, listen,…

3. Thì hiện tại hoàn thành

Khái niệm thì hiện tại hoàn thànhbài tập về các thì trong tiếng anh lớp 9

Thì hiện tại hoàn thành là câu dùng để diễn tả hành động của người nào đó, một sự việc đã hoàn thành tới thời điểm hiện tại mà không bàn về mốc thời gian của nó. Cùng với thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại hoàn thành xuất hiện trong bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 9, chứng tỏ mức độ quan trọng của câu này trong hệ thống ngữ pháp tiếng Anh trung học cơ sở.

Công thức thì hiện tại hoàn thành

Câu khẳng định S + HAS/HAVE + V-ED/V3 + O

 • He/She/It + has
 • I/We/You/They + have

Ex: She has listened to music for 2 hours. (Cô ấy đã nghe nhạc trong 2 tiếng đồng hồ)

Câu phủ định S + HAS/HAVE + NOT + V-ED/V3 + O

*has/have not = hasn’t/haven’t

Ex: We haven’t prepared dinner. (Chúng tôi chưa chuẩn bị bữa tối)

Câu nghi vấn HAS/HAVE + S + V-ED/V3 + O?

Trả lời:

 • Yes, S + HAS/HAVE
 • No, S + HASN’T/HAVEN’T

Ex: Has she arrived in Shanghai yet?

No, she haven’t

Cách dùng thì hiện tại hoàn thành

 • Nói về một hành động đã và đang xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại, có thể xảy ra tiếp tục ở trong tương lai. Ex: John have worked for this company since 2005.
 • Nói về hành động cụ thể đang xảy ra trong quá khứ nhưng không xác định được thời gian cụ thể, và tập trung vào kết quả của câu chuyện. Ex: I have met him several times

Dấu hiệu nhận biết

Câu hiện tại hoàn thành sử dụng thì hiện tại hoàn thành thường có những từ cơ bản như sau: already, not…yet, just, ever, never, since, for, recently, before…

Một số bài tập ôn luyện phù hợp

Put the verbs in the brackets in the right form

 1. He hate (see)……………….. a child crying.
 2. He finished (read) ……………….. the book and went to bed.
 3. They prefer (play) ……………….. in a swimming pool all day.
 4. He suggested (go)……………….. to the cinema.
 5. She tried to avoid (answer)……………….. my question.
 6. If I practise ( speak)……………….. English every day, you will improve your English.
 7. Be quiet! The baby (sleep)………………..
 8. If Tam (go)……………….. to bed earlier, he would not be so tired.
 9. If she (try)……………….. hard, he’ll pass the examination.
 10. I wish someone (give)……………….. me a job next week.

Choose and circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

 1. A. out B. round C. about D. would
 2. A. chair B. check C. machine D. child
 3. A. too B. soon C. good D. food
 4. A. though B. enough C. cough D. rough
 5. A. happy B. hour C. high D. hotel
 6. A. equal B. fashion C. champagne D. match
 7. A. only B. cotton C. cross D. economic
 8. A. baggy B. minority C. style D. symbol
 9. A. thing B. ghost C. clothing D. strong
 10. A. casual B. sale C. sleeveless D. slit

Complete the passage with the given words, then answer the questions belowbài tập về các thì trong tiếng anh lớp 9

Everyone wants to reduce pollution. But pollution problem is ________ (1) complicated as it is serious. It is complicated ________ (2) much pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust ________ (3) automobiles cause a large percentage of all air pollution. But automobiles provide transportation for millions of people. Factories discharge much of the material ________ (4) pollutes the air and water, but factories give employment to a large number ________ (5) people. Too much fertilizer or pesticide can ruin soil, but fertilizers and pesticide are important aids to the growing of crops. Thus, to end or reduce pollution immediately, people would have to stop using many things that benefit ________ (6). Most people do not want to do that, of course. But pollution can be gradually reduced in ________ (7) ways.

 1. Why is the pollution problem complicated?

→ ………………………………………………………………………………….

 1. Do factories discharge a lot of the material that pollutes the water?

→ ………………………………………………………………………………….

 1. What would people have to do if they want to reduce pollution?

→ ………………………………………………………………………………….

Đáp án của bài tập các thì trong tiếng anh lớp 9 

I.

1. seeing 6. speaking

2. reading 7. is sleeping

3. to play 8. went

4. going 9. tries

5. answering 10. would give

II.

1-D 2-C 3-C 4-A 5-B 6-A 7-A 8-C 9-B 10-A

III.

1. as 2. because 3. from 4. which 5. of 6. them 7. several

 1. Because much pollution is caused by things that benefit people.
 2. Yes, they do.
 3. They would have to stop using many things that benefit them.

Trên đây là bài tập về các thì trong tiếng anh lớp 9. Chúc các bạn học tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *