bài tập thì tương lai đơn lớp 7 có đáp án

Bài tập thì tương lai đơn lớp 7 có đáp án mới nhất

Học Tập

Thì tương lai đơn thuộc loại thì đơn giản nhất trong chương trình học và cũng là kiến thức cơ bản nhất mà mọi học sinh đều phải nắm vững. Để giúp các bạn củng cố kiến thức và có thêm kỹ năng làm bài, chúng tôi sẽ cung cấp các bài tập thì tương lai đơn lớp 7 có đáp án dưới nhiều dạng khác nhau cùng lý thuyết cơ bản để bạn có thể tham khảo.

Lý thuyết cơ bản

Thì tương lai đơn giản (simple future) được dùng để diễn tả các dự định trong tương lai. Hoặc dùng để đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời. Đưa ra một dự đoán, dự báo không chắc chắn, xin lời khuyên từ ai

Cấu trúc:

– Đi với động từ tobe: 

Khẳng định: S + will + be + N/Adj

Phủ định: S + will not + be + N/Adj

Nghi vấn: Will + S + be + ?

                 Yes, S + will

                  No, S + won’t

– Đi với động từ thường:

Khẳng định: S + will + V(nguyên thể)

Phủ định: S + will not + V(nguyên thể)

Nghi vấn: Will + S + V(nguyên thể)?

                  Yes, S + will.

                   No, S + won’t.

– Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu có chứa các từ: someday, in the future, next day, next week/ next month/ next year, in + thời gian, tomorrow, tonight…

Example: 

We will not go to the company for a meeting tomorrow.

You will be mine soon.

I will buy the notebook for Nhi tonight.bài tập thì tương lai đơn lớp 7 có đáp án

Bài tập thì tương lai đơn lớp 7 có đáp án

Bài 1: Chia dạng đúng của động từ

 1. The film __________ at 10:30 pm. (to end)
 2. Taxes __________ next month. (to increase)
 3. I __________ your email address. (not/to remember)
 4. Why __________ me your car? (you/not/to lend)
 5. __________ the window, please? I can’t reach. (you/to open)
 6. The restaurant was terrible! I __________ there again. (not/to eat)
 7. Jake __________ his teacher for help. (not/to ask)
 8. I __________ to help you. (to try)
 9. Where is your ticket? The train __________ any minute. (to arrive)
 10. While the cat’s away, the mice __________. (to play)

Đáp án: 

 1. will earn
 2. will travel
 3. will meet
 4. will adore
 5. will not have
 6. will serve
 7. will anticipate
 8. will not be
 9. will be
 10. will only happen

Bài 2: Chia động từ ở thì tương lai đơn giản

 1. I’m afraid she _____________________ (not / be) able to come to the party.
 2. Because of the bad weather, the music show _____________ (not / take) place at 7 pm.
 3. I __________ (not /clean) this room.
 4. If it not rains, we ___________________ (go) to climb the mountain.
 5. I guess, he ________________ (not / pass) the exam.
 6. Because of the traffic jam. I_________ (not / take) the bus at 7 am.
 7. He _________________ (not / buy) this suit, because it not suitable with him.
 8. My little boy ___________ (not / eat) the soup.
 9. I think it ___________ (not / snow) tomorrow.
 10. It’s 9 pm. We ___________________ (not / wait) for John.

Đáp án: 

 1. won’t be   2. won’t take    3. won’t clean    4. will go    5. won’t pass    6. won’t take    7. won’t buy    8. won’t eat    9. won’t snow    10. won’t wait.

Bài 3: Sử dụng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh

 1. He/ wish/ Bin/ come/party/ next week.
 2. If/ she/ not/ learn/ very hard/,/she/not/ pass/ test.
 3. Minh/ take/ the zoo/ next Sunday?
 4. I/ believe/ Huynh/ recover/ illness/ soon.
 5. They/ drink/ in the same restaurant/ next week.

Đáp án:

 1. He wishes Bin will come to his party next week.
 2. If she doesn’t learn very hard, she won’t pass the test.
 3. Will Minh take to the zoo next Sunday?
 4. I believe Huynh will recover from her illness soon.
 5. They will drink in the same restaurant next week.

Bài 4: Chọn đáp án đúng

Tomorrow I ________ (paint) all day.

 • will be painting
 • will paint
 • will be paint

By the time we get there, the store ________ (close).

 • will close
 • will have closed
 • closed

I ________ (see) you tomorrow at 3:00 PM.

 • will see
 • see
 • will be seeing

After we finish this video, I ________ (see) all of this director’s movies.bài tập thì tương lai đơn lớp 7 có đáp án

 • will see
 • will be seeing
 • will have seen

P1: Can I come over in an hour? 

P2: No, I ________ (clean) the house.

 • will clean
 • will be cleaning
 • clean

This time next week I ________ (drink) wine in Argentina.

 1. will drink
 2. drink
 3. will be drinking

She doesn’t realize what kind of person he is, but she ________ (find out).

 1. will find out
 2. will be finding out
 3. will have found out

She insulted me. I ________ (speak) to her again!

 1. will never speak
 2. will never be speaking
 3. will have never spoken

If he continues drinking so fast, he ________ (drink) the whole bottle by midnight.

 1. will drink
 2. will have drunk
 3. will be drinking

She ________ (tell) me when her birthday is.

 • will not have told
 • will not be telling
 • won’t tell

Đáp án:

 1. B
 2. A
 3. C
 4. B
 5. C
 6. A
 7. A
 8. B
 9. C

Trên đây là toàn bộ bài tập thì tương lai đơn lớp 7 có đáp án được chọn lọc và tổng hợp tỉ mỉ cho các bạn tham khảo. Chúc bạn làm bài tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *