bài tập ket hop thì hiện tại đơn và quá khứ đơn

Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và quá khứ đơn

Học Tập

Tiếng anh hiện đang là môn học được khá nhiều nhà trường, phụ huyện, học sinh đề cao. Và việc nắm vững các kiến thức cơ bản từ thời Trung học sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong các bài thi, đề kiểm tra quan trọng sau này. Để giúp các bạn rèn luyện kỹ năng làm bài cũng như củng cố kiến thức trên lớp, bài viết dưới đây sẽ cung cấp dạng bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và quá khứ đơn, lý thuyết liên quan đến hai thì này.

Lý thuyết cần nắm vững

– Hiện tại đơn (Present Simple) được sử dụng để diễn đạt một hành động mang tính thường xuyên (regular action), theo thói quen (habitual action) hoặc hành động lặp đi lặp lại có tính quy luật.

Trong câu của thì hiện tại đơn thường xuất hiện các phó từ chỉ thời gian như today, present day, nowadays,… hoặc các phó từ chỉ tần suất như: always, sometimes, often, every + thời gian …

Example: 

They understand the problem now.

I walk to school every day.

– Quá khứ đơn (Past Simple) dùng để diễn đạt một hành động đã xảy ra dứt điểm tại một thời gian xác định trong quá khứ (không còn diễn ra hoặc ảnh hưởng tới hiện tại).

Dấu hiệu nhận biết: trong câu thường xuất hiện các từ: yesterday, at that moment, last week/ month/ year…

Example:

Bob bought a new bicycle yesterday.

George cooked dinner for his family Saturday night. 

Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và quá khứ đơn

Bài 1: Put the verbs in the present simple or the past simple

 1. A: ___________________ (you/ go) to work yesterday?

B: No, I __________. I ___________ (never/ work) on Saturdays.

 1. A: _______________ (you/ see) Charles yesterday?

B: Yes. We ________ (have) lunch together.

 1. A: ____________ (Colin/ work) at a bank?

B: No, he ____________. He __________ (work) at a post office

 1. A: ____________ (you/ do) anything exciting last Sunday?

B: No, not really. I _____________ (watch) TV and _________________ (read) a book. It was a boring weekend.

 1. A: What __________ (you/do) at weekends?

B: We usually ___________(go) to the beach

bài tập ket hop thì hiện tại đơn và quá khứ đơnĐáp án: 

 1. Did you go/ didn’t/ never work
 2. Did you see/ had
 3. Does Colin work/ doesn’t/ works
 4. Did you do/ watched/ read
 5. do you do/ go

Bài 2: Khoanh tròn vào đáp án đúng

 1. How ………. to work as a rule?
 2. are you getting
 3. do you get
 4. did you get
 5. will you get
 6. The alarm clock ………. off, which woke people up.
 7. went
 8. go
 9. put
 10. took
 11. She ……….. me at the party last night.
 12. didn’t see
 13. didn’t saw
 14. don’t see
 15. doesn’t see
 16. ……….. anything at the antiques sale yesterday?
 17. Do you buy
 18. Will you buy
 19. You buy
 20. Did you buy
 21. I ……….. to the cinema at the weekend.
 22. often go
 23. didn’t went
 24. go often
 25. do often go
 26. I ………………………….(eat) my breakfast in the kitchen every day.
 27. am eating
 28. eat
 29. eats
 30. ate
 31. These boys often ……………….………(play) football on weekends.
 32. played
 33. plays
 34. play
 35. are playing
 36. It ………………………(rain) in the winter.bài tập ket hop thì hiện tại đơn và quá khứ đơn
 37. rains
 38. rained
 39. is raining
 40. rain
 41. She …………………(go) to school three days a week.
 42. went
 43. is going
 44. goes
 45. go
 46. My little boy often ……………..…………(watch) cartoon film.
 47. watch
 48. is watching
 49. watches
 50. watched
 51. She …………………………..(study) English very well.
 52. studies 
 53. study
 54. is studying
 55. studied
 56. My father often ……………………………(play) tennis in the morning.
 57. play
 58. plays 
 59. played
 60. is playing
 61. Ann ……………………………… (speak) German very well.
 62. is speaking
 63. speak
 64. speaks 
 65. spoke
 66. He …………………………….…(live) in London last year.
 67. lived 
 68. live
 69. lives 
 70. living
 71. He ………………………..(live) in London from 1980 to 1985.
 72. is living
 73. lived 
 74. lives 
 75. live

Đáp án:

 1. B  2. A   3. A   4. D    5. A    6. B  7. C   8. A   9. C    10. C   11. A   12. B  
 2. C   14. A   15. B

Bài 3: Choose the correct answer

 1. Dad doesn’t buy/ didn’t buy a new car.
 2. I don’t watch/ didn’t watch TV last night.
 3. Do you like/ liked chips?
 4. Mary leaves/ left for Italy last month.
 5. Did John come/ came to the party?

Đáp án bài tập ket hop thì hiện tại đơn và quá khứ đơn

 1. doesn’t buy
 2. didn’t watch
 3. like
 4. left
 5. come

Bài 4: Complete the sentences with the time expressions from the list

 1. We watched a really good film at the cinema ___ _______.
 2. He is upset because he failed his driving test ___ _______.
 3. She ___ _________ brushes her teeth before she goes to bed at night.
 4. I am working ____ _________ I can’t come with you.
 5. My mother does the shopping __ _____________.
 6. I went to a beautiful exotic island _____ ______. The weather was very hot.

Đáp án:

 1. last night
 2. yesterday
 3. always
 4. at the moment
 5. every week
 6. last summer

Như vậy, bài viết đã cung cấp cho bạn một vài dạng bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và quá khứ đơn. Hãy luyện tập thật nhiều để có thể nâng cao trình độ tiếng Anh của mình bạn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *