Tin Giáo dục Tuyển Sinh

Các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật

Là trường đi đầu trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là chuyển giao tiến bộ phục vụ sản xuất. Chỉ tính trong 5 năm đã triển khai nghiên cứu 3 đề cấp Nhà nước, 51 đề tài cấp Bộ, 6 dự án sản xuất thử 20 chương trình khoa học cấp Tỉnh và Thành […]