Tin Giáo dục Tuyển Sinh

Tuyển sinh đào tạo sau đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————
Số: 739 /ĐH&SĐH
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2004

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
TẠI CÁC CƠ SỞ NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2004

Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” (theo quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 19/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2004 như sau:
1. Số lượng tuyển sinh sau đại học năm 2004:
Năm 2004, bên cạnh việc tuyển chọn cán bộ đào tạo theo các đề án phối hợp, hai giai đoạn… Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tuyển chọn 150 người gửi đi đào tạo tiến sĩ, 160 người gửi đi đào tạo thạc sĩ và 70 người gửi đi thực tập sinh khoa học ở nước ngoài.
2. Đối tượng tuyển sinh sau đại học:
Các giảng viên, cán bộ khoa học – kỹ thuật, quản lư khoa học – kỹ thuật, đang công tác tại các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học, pḥòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, các trung tâm công nghệ cao, các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị – xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước.
70 chỉ tiêu thực tập sinh khoa học từ 3 đến 12 tháng, chủ yếu dành cho những người đang làm nghiên cứu sinh trong nước và người hướng dẫn nghiên cứu sinh.
Học viên cao học và nghiên cứu sinh trong nước không đăng kí dự tuyển đi học thạc sĩ theo đề án này. Người đang làm nghiên cứu sinh trong nước năm thứ nhất có thể đăng kí dự tuyển đi làm tiến sĩ.
Thí sinh muốn dự tuyển đào tạo tiến sĩ theo phương thức phối hợp với trường đại học nước ngoài đăng kí dự tuyển theo thông báo tuyển sinh của các trường được đào tạo phối hợp.
3. Các ngành đào tạo sau đại học:
Nhà nước gửi cán bộ đi đào tạo sau đại học ở những nhóm ngành sau đây:
Nhóm ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ.
Nhóm ngành khoa học tự nhiên.
Nhóm ngành nông, lâm, thuỷ sản.
Nhóm ngành y – dược.
Nhóm ngành kinh tế – quản lư.
Nhóm ngành nghệ thuật.
Nhóm ngành khoa học xă hội – nhân văn.
(Danh mục ngành đào tạo cụ thể xem phụ lục kèm theo)
4. Nước gửi đi đào tạo:
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến gửi lưu học sinh đi đào tạo sau đại học ở các nước: Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Áo, Bỉ, Mỹ, Canađa, Ôxtrâylia, New Zealand, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và một số nước khác.
5. Điều kiện và tiêu chuẩn của người xin dự tuyển:
Người đăng kí dự tuyển phải thoả măn các điều kiện và tiêu chuẩn sau:
5.1. Điều kiện chung: có phẩm chất đạo đức tốt; tŕnh độ chuyên môn giỏi; đủ sức khỏe để học tập; cam kết sau khi kết thúc quá tŕnh đào tạo ở nước ngoài trở về phục vụ tại cơ sở đă cử đi học hoặc làm việc theo yêu cầu của Nhà nước. Cam kết phải được bảo lănh của cơ quan cử đi đào tạo.
5.2. Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể đối với các tŕnh độ đào tạo:
5.2.1 Đào tạo tiến sĩ:
Tuyển những người đang làm việc trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn (loại từ một năm trở lên hoặc không thời hạn) tại các cơ quan nhà nước nêu ở mục 2 (trừ các doanh nghiệp).
Có đủ 24 tháng kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên ngành đăng kư dự thi, kể từ ngày có hợp đồng lao động (sau khi tốt nghiệp đại học) đến ngày 30/6/2004 (không kể thời gian đi học dài hạn tập trung từ một năm trở lên).
Có ít nhất một bài báo đăng trên tạp chí khoa học, hoặc báo cáo tại một hội nghị khoa học được đăng trong kỷ yếu hội nghị; hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp cơ sở trở lên mà đề tài đó đă được nghiệm thu.
Tuổi dưới 40 (sinh năm 1965 trở lại đây).
Đă có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng kư đào tạo tiến sĩ.
Có đủ tŕnh độ ngoại ngữ để sử dụng trong học tập tại nước đăng kư đến học.
Có đề cương nghiên cứu chi tiết.
Được cơ quan quản lư trực tiếp đồng ư và có công văn cử đi dự thi.
5.2.2. Đào tạo thạc sĩ:
Tuyển những người đang làm việc trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn (loại từ một năm trở lên hoặc không thời hạn) tại các cơ quan hay doanh nghiệp nhà nước nêu ở mục 2.
Có đủ 12 tháng kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên ngành đăng kư dự thi, kể từ ngày có hợp đồng lao động (sau khi tốt nghiệp đại học) đến ngày 30/6/2004.
Tuổi dưới 35 (sinh năm 1970 trở lại đây).
Có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với ngành đăng kư đào tạo thạc sĩ.
Có đủ tŕnh độ ngoại ngữ để sử dụng trong học tập tại nước đăng kư đến học.
Được cơ quan quản lư trực tiếp đồng ư và có công văn cử đi dự thi.
5.2.3. Thực tập sinh (TTS) khoa học :
Chủ yếu dành cho nghiên cứu sinh trong nước (và đang là cán bộ trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn), người hướng dẫn nghiên cứu sinh, giảng viên các trường đại học và một phần cho cán bộ công chức đang làm việc trong biên chế ở các cơ quan hay doanh nghiệp nhà nước nêu ở mục 2.
Tuổi dưới 55 (sinh năm 1950 trở lại đây).
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.
Thông thạo ngoại ngữ sẽ sử dụng trong thực tập tại nước đăng kư đến học.
Có đề cương thực tập chi tiết.
Được cơ quan và cơ sở đào tạo sau đại học (nếu đang là nghiên cứu sinh trong nước) đồng ư và có công văn cử đi dự tuyển.
6. Các môn thi tuyển:
6.1. Người dự tuyển đào tạo tiến sĩ: thi môn chuyên ngành, bảo vệ đề cương nghiên cứu và môn ngoại ngữ (trừ tiếng Anh) tŕnh độ C.
6.2. Người dự tuyển đào tạo thạc sĩ: thi môn cơ bản của ngành, môn cơ sở của chuyên ngành và môn ngoại ngữ (trừ tiếng Anh) tŕnh độ C.
Đối với ngành y, nghệ thuật có thể thi thêm môn chuyên ngành theo yêu cầu của Hội đồng thi.
(Danh mục môn thi cơ bản, cơ sở, chuyên ngành xem phụ lục kèm theo).
6.3. Người dự tuyển đi thực tập sinh khoa học: bảo vệ đề cương thực tập và thi môn ngoại ngữ tŕnh độ C.
6.4. Người dự tuyển dự thi các môn và bảo vệ đề cương tại trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo uỷ nhiệm tổ chức thi.
6.5. Những người dự tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đăng kí thi môn ngoại ngữ là tiếng Anh sẽ dự kiểm tra tiếng Anh TOEFL nội bộ do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội, Huế và TP Hồ Chí Minh vào cuối tháng 5/2004.
Sau khi trúng tuyển, người dự tuyển đăng kư đi Pháp sẽ do ĐSQ Pháp tổ chức kiểm tra và dạy thêm
tiếng Pháp. Người dự tuyển đăng kí đi các nước c̣n lại do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy thêm
ngoại ngữ.
6.6. Những trường hợp sau đây được miễn kiểm tra ngoại ngữ:
Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà nay đăng kư trở lại nước đó học tập; hoặc ngôn ngữ đă sử dụng trong học tập ở nước ngoài để đạt một trong các văn bằng nêu trên phù hợp với ngôn ngữ sẽ sử dụng trong học tập ở nước đăng kư đi học lần này.
Thí sinh đăng kư đi các nước sử dụng tiếng Anh trong học tập và đă có chứng chỉ TOEFL quốc tế (hoặc nội bộ do IIE cấp) 550 điểm hoặc IELTS 6.0 trở lên; đi các nước sử dụng tiếng Pháp trong học tập đă có chứng chỉ DELF. Các chứng chỉ c̣n trong thời hạn được các trường nhận học chấp nhận.
Những người được miễn kiểm tra ngoại ngữ và những người dự tuyển đi thực tập sinh đạt 50/100 điểm
kiểm tra ngoại ngữ tŕnh độ C sẽ được gửi đi học ngay nếu được trường bạn tiếp nhận và không được Nhà nước hỗ trợ việc học thêm ngoại ngữ.
7. Nguyên tắc đăng kư dự tuyển và tuyển chọn:
Bộ Giáo dục và Đào tạo uỷ nhiệm cho 18 trường đại học tổ chức việc thi tuyển sinh sau đại học ngoài nước cùng với ḱ thi tuyển sinh sau đại học trong nước của các trường này. Chỉ tiêu tuyển chọn đào tạo ngoài nước sẽ được phân bổ cho từng trường tổ chức thi và là chỉ tiêu chung cho cán bộ trong từng ngành, chuyên ngành, không phân biệt cơ quan công tác; không hạn chế số lượng đăng kư dự thi cho một chỉ tiêu. Danh sách các trường đại học được uỷ nhiệm, các ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi và chỉ tiêu tuyển chọn tại mỗi trường xem phụ lục kèm theo.
7.1. Nguyên tắc đăng kư dự tuyển:
Những người thuộc đối tượng tuyển chọn nêu trong mục 2, thoả măn các điều kiện và tiêu chuẩn tuyển chọn nêu trong mục 5 của thông báo này đều được đăng kư dự tuyển và nộp hồ sơ tại một trường đại học được uỷ nhiệm tổ chức thi tuyển có chuyên ngành tuyển chọn phù hợp và thuận lợi tối ưu về mặt địa lư.
Người dự tuyển có thể đăng kư dự tuyển cả ngoài nước và trong nước tại một trường đại học được ủy nhiệm, nếu trường đó có chuyên ngành đào tạo trong nước mà người dự tuyển đăng kư. Hồ sơ và điều kiện dự tuyển trong nước theo thông báo của trường đại học đó.

Người dự tuyển được đăng kư một nguyện vọng về nước muốn đến học hoặc thực tập.
7.2. Nguyên tắc tuyển chọn: để được tuyển chọn, người dự tuyển phải đạt các điều kiện sau:
Môn ngoại ngữ tŕnh độ C đạt điểm 50/100 trở lên hoặc tiếng Anh TOEFL đạt 500 điểm trở lên; các môn cơ bản, cơ sở, chuyên ngành, bảo vệ đề cương (tiến sĩ hoặc thực tập sinh) đạt điểm 5 trở lên mỗi môn (theo thang điểm 10).

Căn cứ vào số chỉ tiêu đă được phân bổ, Hội đồng tuyển sinh tuyển chọn những người có tổng số điểm các môn thi (trừ môn ngoại ngữ) từ cao trở xuống cho đến đủ chỉ tiêu quy định. Đối với người dự tuyển đào tạo tiến sĩ c̣n được xét theo mức độ giá trị của các công tŕnh khoa học do Tiểu ban chấm đề cương đă đánh giá.

Sau khi có kết quả thi tuyển, các trường đại học được uỷ nhiệm tổ chức thi tuyển báo cáo kết quả thi, kết quả xét tuyển đi học nước ngoài cho Vụ Đại học và sau đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định danh sách những người trúng tuyển. Kết quả trúng tuyển có giá trị trong ṿng hai năm kể từ ngày kí quyết định đến ngày nhập học theo giấy tiếp nhận của trường bạn.

Người trúng tuyển đi học nước ngoài có nguyện vọng chuyển học trong nước phải thuộc diện trúng tuyển trong nước của cơ sở đào tạo vào năm dự tuyển và chỉ được xét chuyển trong thời gian không quá hai năm kể từ ngày dự thi.

8. Hồ sơ dự tuyển: hồ sơ dự tuyển đào tạo sau đại học ngoài nước gồm:
Phiếu đăng kư dự thi (mẫu kèm theo) có xác nhận của cơ quan chủ quản.
02 ảnh 4×6.
Bản sao hợp lệ giấy khai sinh.
Bản sao chụp bằng đại học, bằng thạc sĩ, kèm bảng điểm (có công chứng).
Công văn cử đi dự thi của cơ quan quản lí cán bộ.
Đối với người dự thi đào tạo tiến sĩ: bản kê khai các công tŕnh khoa học đă công bố cùng bản sao các công tŕnh đó (nếu là bài báo hoặc báo cáo khoa học: toàn văn bài báo, trang b́a, trang mục lục của số tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị đăng bài; nếu là đề tài: bản đăng kư đề tài, báo cáo nghiệm thu, biên bản nghiệm thu).
Bản sao tất cả các hợp đồng lao động đă có, các quyết định tuyển dụng biên chế để chứng minh thời gian công tác chuyên môn.
Nếu là nghiên cứu sinh trong nước đăng kư dự tuyển đi thực tập: công văn đề nghị của cơ sở đào tạo và văn bản đồng ư của người hướng dẫn.
Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS, TOEFL, DELF) nếu có.
Đề cương nghiên cứu hoặc đề cương thực tập.
Mọi giấy tờ, bản sao văn bằng, chứng chỉ tŕnh bày trên giấy khổ A4, theo chiều dọc trang giấy. Các giấy tờ đựng trong một túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, ngoài túi ghi danh mục các loại giấy tờ có trong túi. Những hồ sơ không đủ các giấy tờ nêu trên là hồ sơ không hợp lệ. Những người man khai hồ sơ dự thi sẽ bị xử lư theo pháp luật.
9. Lệ phí thi, thời hạn nộp hồ sơ và thời gian thi:
Mức thu lệ phí đăng kư thi và lệ phí thi theo quy định của Bộ Tài chính. Hồ sơ dự tuyển sau đại học nộp cùng lệ phí đăng kư dự thi (có thể nộp theo cơ quan hoặc Bộ, Ngành chủ quản) về các trường được uỷ nhiệm tổ chức thi tuyển.
Thời hạn nộp hồ sơ: theo quy định của trường tổ chức thi.
Sau khi xét hồ sơ dự tuyển, các trường đại học sẽ gửi giấy báo cho thí sinh về thời gian và địa điểm thi cụ thể. Đề cương ôn tập các môn thi tuyển nhận tại các trường đại học được uỷ nhiệm tổ chức thi tuyển sinh có chuyên ngành tương ứng.
Thời gian thi dự kiến vào các ngày 7, 8, 9/5/2004.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường đại học, các viện nghiên cứu, các Bộ, Ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh và thành phố thông báo công khai cho mọi cán bộ biết, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tất cả cán bộ đáp ứng các điều kiện đề ra được đăng kư dự tuyển. Các trường đại học được uỷ nhiệm thi tuyển sẽ có thông báo chi tiết về việc tổ chức thi.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Thứ trưởng
Trần Văn Nhung
(đă kí)

Rate this post